Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01017 Diskret matematik E16
01018 Diskret matematik 2: algebra E16
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi E16
01035 Matematik 2 E16
01237 Differentialgeometri og parametrisk design E16
01415 Computational Discrete Mathematics E16
01418 Introduktion til partielle differentialligninger E16
01617 Dynamiske systemer 1 E16
01715 Funktionalanalyse E16
01901 Basismat - Indledende matematik for diplomingeniører E16
01902 Videregående matematik for diplomingeniører E16
01904 Diskret matematik E16
02101 Indledende programmering E16
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E16
02121 Introduktion til softwareteknologi E16
02131 Indlejrede systemer E16
02138 Digital elektronik 1 E16
02155 Computerarkitektur E16
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering E16
02157 Funktionsprogrammering E16
02158 Parallelprogrammering E16
02159 Operativsystemer E16
02162 Software Engineering 2 E16
02190 IT-sikkerhed (Sundhed & IT) E16
02203 Design af digitale systemer E16
02209 Test af digitale systemer E16
02223 Fundamentale modeller for moderne indlejrede systemer E16
02228 Fejltolerante systemer E16
02232 Anvendt Kryptografi E16
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed E16
02239 Datasikkerhed E16
02242 Program analyse E16
02246 Model tjek E16
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer E16
02255 Praktisk kryptologi E16
02267 Software-udvikling af Webtjenester E16
02284 Videnbaserede systemer E16
02287 Logiske teorier for usikkerhed og læring E16
02312 Indledende programmering E16
02313 Udviklingsmetoder til IT-systemer E16
02315 Versionsstyring og testmetoder 16F
02315 Versionsstyring og testmetoder E16
02318 Indledende programmering for diplom-E E16
02321 Hardware/software programmering E16
02323 Introduktion til statistik E16
02332 Compilerteknik E16
02350 Windows Programming using C# and .Net E16
02368 OOAD E16
02402 Introduktion til statistik E16
02405 Sandsynlighedsregning E16
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 E16
02409 Multivariat statistik E16
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E16
02413 Statistisk kvalitetskontrol E16
02417 Tidsrækkeanalyse E16
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser E16
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E16
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E16
02429 Analyse af korrellerede data: Mixede lineære modeller E16
02450 Introduktion til machine learning og data mining E16
02451 Digital signalbehandling E16
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab E16
02457 Signalbehandling i ikke-lineære systemer E16
02458 Kognitiv modellering E16
02502 Billedanalyse E16
02505 Medicinsk billedanalyse E16
02508 Udvidet introducerende statistik E16
02515 Sundhedsteknologi E16
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E16
02561 Computer grafik E16
02562 Rendering - introduktion E16
02585 Beregninger på 3D geometriske data E16
02586 Statistisk Genetik E16
02610 Optimering og datafitting E16
02619 Model prædiktiv regulering E16
02631 Introduktion til programmering og databehandling E16
02635 Programmering af matematisk software E16
02805 Sociale grafer og interaktioner E16
02809 UX Design Prototypeudviking E16
02823 Computerspil prototyper E16
02826 Lyddesign til digitale medier E16
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E16
10018 Fysik 1 E16
10020 Fysik 1 E16
10022 Fysik 1 E16
10024 Fysik 1 E16
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E16
10033 Mekanik og fysisk modellering E16
10036 Elektromagnetisme for fysikere E16
10044 Fysik 2 E16
10050 Modelfysik E16
10052 Grundlæggende fysik og kemi E16
10112 Videregående kvantemekanik E16
10122 Statistisk fysik E16
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E16
10250 Elektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer E16
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E16
10333 Fysikken i vedvarende energi E16
10337 Teoretisk mikrofluidik E16
10347 Introduktion til biofysik E16
10380 Kvanteoptik E16
10400 Plasmafysik E16
10405 Relativitetsteori E16
10508 Journal club om elektronstruktur E16
10605 Teknologihistorie E16
10610 Teknologihistorie E16
10916 Fysik 1 E16
10935 Fysik 1 E16
11000 Ingeniørarbejde E16
11020 Brandsikkerhed i bygninger E16
11023 Konstruktionsbrandteknik E16
11034 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) E16
11080 Videregående bygningsprojektering E16
11115 Bygningsenergi og -installationer - Integreret design E16
11116 Energirigtigt byggeri E16
11122 Varme- og stoftransport i bygninger E16
11124 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger E16
11128 Udvikling af solenergianlæg E16
11141 Energi og indeklima E16
11142 Dagslys og belysning E16
11202 Mennesket og de fysiske omgivelser E16
11203 Introduktion til indeklima E16
11221 Ventilation og klimateknik E16
11305 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden E16
11318 Stålkonstruktioner E16
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger E16
11343 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner E16
11346 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 2: Ikke-lineær elementmetode E16
11351 Videregående betonstyrkelære E16
11374 Jordskælvs- og vindteknik E16
11375 Brokonstruktioner E16
11418 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik E16
11420 Mineralske råstoffer E16
11430 Videregående ingeniørgeologi: Jord og porrøse bjergarter E16
11440 Olie- og gas ressourcer E16
11451 Vejbefæstelser E16
11464 Videregående geoteknik - styrke og stivhed af jord E16
11563 Betonteknologi E16
11760 Projektering af større lavenergibygning E16
11763 Design og analyse af indeklima E16
11765 Materialers egenskaber og anvendelse E16
11900 Bygningskomponentdesign E16
11951 BIM og visuel kommunikation E16
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E16
11955 Byens rum, den store konstruktion E16
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele E16
11995 Designteori og metoder E16
11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering E16
12000 Vand og miljømanagement E16
12101 Miljøtekniske processer for kandidatstuderende E16
12102 Miljøtekniske processer E16
12104 Modellering af miljøtekniske processer E16
12122 Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering E16
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi E16
12131 Spildevandsrensning E16
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi E16
12139 Resource Engineering E16
12142 Industriel Økologi E16
12202 Miljø og bæredygtighed E16
12226 Luftforurening og miljøeffekter E16
12233 Vandforurening E16
12333 Vandressourceforvaltning E16
12335 Grundvandsressourcer. E16
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E16
23151 Aquatic Food Primary Production: Fishery and Aquaculture E16
23152 Aquatic Food Processing and Technology E16
23153 Aquatic Food Supply Chain Management, Environment and Resources E16
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E16
23281 Præklinisk lægemiddeludvikling E16
23511 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi E16
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E16
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien E16
23711 Fødevareteknologi E16
23732 Ernæring E16
23901 Grundkursus i fødevareanalyse 16F
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E16
23902 Introduktion til fødevarer E16
23923 Fødevare mikrobiologi E16
23932 Biologisk Kemi E16
23962 Fødevareproduktion, råvarer og hygiejne E16
24001 Human fysiologi E16
25302 Fysisk Oceanografi E16
25303 Matematisk biologi E16
25311 Fiskerioceanografi E16
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer E16
25321 Fiskeernæring og bioenergetik E16
25325 Marine økosystemer under klimaforandring E16
25326 Fiskefysiologi i akvakultur E16
25328 Matematisk økologisk modellering E16
26000 Almen kemi E16
26006 Uorganisk kemi for kemikere E16
26028 Grundlæggende kemi på engelsk E16
26050 Indledende kemi for biovidenskaberne 16F
26050 Indledende kemi for biovidenskaberne E16
26171 Almen kemi E16
26173 Uorganisk kemi E16
26222 Fysisk kemi 2 E16
26236 Videregående fysisk kemi E16
26255 Computermodellering i kemi E16
26261 Kvantekemi E16
26271 Fysisk kemi E16
26330 Faststofkemi (Uorganisk kemi 3) E16
26372 Uorganisk kemi for Fødevareanalyse E16
26411 Organisk kemi 2 E16
26422 Biomolekylær kemi E16
26433 Organisk kemi 3 E16
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E16
26438 NMR spektroskopi E16
26471 Organisk kemi E16
27002 Biovidenskab E16
27004 Sundhed, sygdom og teknologi E16
27007 Bioteknologi og formidling E16
27015 Fagprojekt i Bioteknologi / Teknisk Biomedicin E16
27026 Teoretisk molekylær mikrobiologi E16
27027 Øvelser i molekylær mikrobiologi E16
27040 Introduktion til Systembiologi E16
27230 Prokaryot cellebiologi E16
27250 Molekylær medicinsk mikrobiologi E16
27303 Proteinvidenskab og -teknologi E16
27405 Cellefabrikker: Design, konstruktion og analyse E16
27412 Mikrobiel kemi E16
27430 Eukaryot cellebiologi og sygdom E16
27461 Mykoteknologi E16
27633 Bioinformatik for It og Sundhed E16
27636 Metagenom og Mikrobiom Analyse E16
27641 Systembiologi E16
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi E16
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E16
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E16
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik E16
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E16
28140 Introduktion til reaktionsteknik E16
28150 Introduktion til procesregulering E16
28157 Procesdesign E16
28213 Polymerteknologi E16
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser E16
28242 Reaktionskinetik og katalyse E16
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser E16
28246 Anvendt enzymteknologi og kinetik E16
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign E16
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi E16
28322 Teknisk termodynamik E16
28342 Reaktionsteknik E16
28344 Bioteknologi og procesdesign E16
28352 Regulering og styring af kemiske processer E16
28515 Forbedret olieindvinding E16
28530 Transportprocesser E16
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri E16
28870 Energi og bæredygtighed E16
28872 Bioraffinaderi E15
28872 Bioraffinaderi E16
30032 Elektroteknik E16
30081 Digitalteknik E16
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E16
30130 Planetfysik E16
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E16
30300 Introduktion til satellitsystemer E16
30330 Billedanalyse på mikrodatamat E16
30350 Telemåling E16
30532 Introduktion til digital kortlægning og GIS E16
30535 Sted-, tid-, og multimedia database systemer E16
30550 Satellitbaseret positionering E16
30560 Fysisk Geodæsi E16
31001 Elektriske kredsløb 1 E16
31013 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E16
31035 Anvendt elektromagnetisme E16
31200 Grundkursus i akustik og støj E16
31220 Elektroakustiske transducere og systemer E16
31230 Akustisk kommunikation E16
31238 Musik teknologi og musikopfattelse E16
31241 Bygningsakustik E16
31265 Numerisk Akustik E16
31270 Strukturlyd E16
31300 Reguleringsteknik 1 E16
31310 Reguleringsteknik 2 E16
31340 Datamatbaseret regulering E16
31352 Effektelektronik 1 E16
31354 Kredsløbsteknologi og EMC E16
31380 Intelligente systemer E16
31383 Robotteknik E16
31400 Elektromagnetisme E16
31412 Antenne- og mikrobølgeteknologi til trådløs kommunikation E16
31415 HF-kommunikationskredsløb E16
31501 Medicoteknik 1 E16
31529 Vævs- og bevægeapparatets biomekanik DTU E16
31533 Kvantitativ elektrofysiologi E16
31534 Kvantitativ elektrofysiologi E16
31540 Indledende medicinsk billeddannelse E16
31545 Medicinske billedsystemer E16
31560 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser E16
31590 Medikoteknisk produktudvikling E16
31606 Signaler og lineære systemer i diskret tid E16
31631 Integreret analog elektronik 1 E16
31730 Elforsyning, grundkursus E16
31750 Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer E16
31773 Transienter i elforsyningssystemer E16
31783 Integration af vindkraft i elsystemet E16
31786 Vindmøller elektrisk design E16
33206 Transport i nanostrukturer E16
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer E16
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi E16
33336 LabChip-2: Fysik i Lab-on-a-chip systems E16
33355 Mikro-2: MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS) E16
33647 Computer-baseret introduktion til data analyse for Fysik og Nanoteknologi linjen E16
34032 Faststofoptik E16
34034 Anvendt fotonik E16
34052 Ikke-lineær optik E16
34092 Nano-optik E16
34153 Fysiske koncepter i optisk kommunikation E16
34230 Digital kommunikation E16
34250 Avanceret billed- og videokodning E16
34302 Ingeniørarbejde E16
34311 Introduktion til tele- og datanet E16
34330 Introduktion til mobilkommunikation E16
34341 Datakommunikationsprincipper E16
34345 Signalsystemer og teknologi for jernbaner E16
34349 FPGA design til kommunikationssystemer E16
34350 Bredbåndsnet E16
34358 Programmering af tjenester for næste generations net E16
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E16
34455 Optiske biosensorer E16
34540 Lysemitterende dioder og solceller til energianvendelser E16
34541 Entrepreneurship in photonics and communications E16
34550 Bio-medicinsk optik E16
41000 Ingeniørarbejde E16
41010 Brugerorienteret design E16
41012 Visuel kommunikation E16
41015 Mekanik og materialer E16
41051 Produktliv og miljøforhold E16
41071 Udvikling og drift af produkt/service-systemer E16
41102 Strømningsmekanik 1 E16
41111 Strømningsmekanik 2 E16
41117 Marin vandbygning 2 E16
41129 Turbulensteori E16
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 E16
41203 Bygningsmekanik E16
41216 Styrkeberegning af skibe E16
41221 Skibes fremdrivning og manøvrering E16
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner E16
41224 Lineær Bølgedynamik E16
41236 Bygningsmekanik E16
41275 Skibsoperationer E16
41312 Fluid Mekanik E16
41319 Numerisk fluid mekanik E16
41342 Økobil E16
41344 Forbrændingsmotorer - Grundlæggende teori E16
41392 Journal club i fluid mekanik E16
41402 Simulering af termiske energisystemer E16
41420 Køleteknik E16
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E16
41515 Computerbaseret mekanismedynamik E16
41516 Anisotropi og fiberkompositter E16
41524 Smøringsmekanik E16
41525 FEM-Heavy (Programmering af Finite Element Metoden) E16
41526 Brudmekanik E16
41533 Dimensionering og styrke 1 E16
41534 Dimensionering og styrke 2 E16
41560 Svingningslære E16
41603 Konstruktion og problemløsning E16
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E16
41617 Videregående CAD E16
41618 CAD for designingeniører E16
41628 Konceptualisering E16
41653 Korrosion (teori og teknologi) E16
41661 Metallære E16
41663 Nanotribologi og Biotribologi E16
41664 Fysisk metallurgi: faseomdannelser i metaller og legeringer E16
41681 Materialelære E16
41683 Materialelære E16
41730 Industriel formgivning af metaller E16
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter E16
41736 Plastprocesser E16
41742 Introduktion til Mikromekanisk system design og produktion E16
41744 Præcisionsfremstillingsteknologier E16
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E16
41781 Produktionsteknologi, teori E16
41784 Procesteknik E16
41786 Plastteknologi E16
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering) E16
41814 Varmetransmission E16
41842 Køretøjsteknik E16
41860 Design af energianlæg E16
42002 Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer ved brug af operationsanalyse E16
42003 Energiøkonomi, -markeder og -politikker E16
42004 Feasibility-studier af energiprojekter E16
42005 Mikro- og makroøkonomi E16
42011 Produkters brug og design E16
42081 Iscenesættelse og co-creation E16
42085 Strategi, design og marked E16
42086 Avancerede Designmetoder E16
42101 Introduktion til operationsanalyse E16
42104 Introduktion til financial engineering E16
42111 Statisk og dynamisk optimering E16
42114 Heltalsprogrammering E16
42115 Netværksoptimering E16
42123 Finansiel optimering E16
42171 Systemsikkerhed og teknisk pålidelighedsanalyse E16
42175 GIS og vejtrafikplanlægning E16
42177 GIS og vejtrafikplanlægning for kandidatstuderende E16
42178 Introduktion til trafikmodeller E16
42181 Rutevalgsmodeller E16
42182 Trafiksikkerhed – analyse og modellering E16
42259 Facilities Management E16
42280 Intelligente og Forbundne Byer med Høj Livskvalitet E16
42349 Bæredygtighedsudfordringer I, systemtankegang E16
42351 Bæredygtighed i ledelse E16
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E16
42376 Operations management i sundheds- og servicesystemer E16
42401 Introduktion til Management Science E16
42406 Introduktion til produktion E16
42415 Teknisk økonomi E16
42421 Ledelse og organisation E16
42430 Projektledelse F12
42433 Avanceret ledelse af ingeniør projekter, programmer og porteføljer E16
42435 Virksomhedsstart E16
42436 Kommercialisering af high tech koncepter,iværksætteri og videnskab i aktion E16
42451 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering E16
42457 Supply Chain Management E16
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation (TEMO) E16
42532 Strategi og planlægningsmetoder E16
42575 Teknologi og Innovationsledelse E16
42580 Ingeniørarbejde 1 E16
42582 Produktion og planlægning E16
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori E16
42631 Miljø og økonomi E16
42640 Socioteknisk design E16
42702 Research and PhD-studies at DTU Management E16
42871 Planlægning og styring af byggeprojekter E16
42872 Grundkursus i trafik og veje E16
42879 Beslutningsstøtte og risikoanalyse E16
42880 Drift og ledelse af jernbaner E16
42886 Optimering af operationelle transportsystemer E16
42887 Rute- og distributionsplanlægning E16
42985 GIS og Vejtrafikplanlægning E16
42986 Vejtrafikteknik E16
42992 Transportlogistik og -optimering E16
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E16
46211 Offshore vindenergi 16F
46211 Offshore vindenergi E16
46300 Vindkraft og aeroteknologi E16
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol E16
46400 Vindmøller og måleteknik E16
46420 Kompositmaterialer og fibre E16
46500 Probabilistiske Metoder i Vindenergi E16
47311 Analytisk billeddannelse af energimaterialer med elektronmikroskopi E16
47312 Eksperimentel elektrokemi E16
47318 Avanceret kemi for ikke-kemikere E16
62004 Kreativitet og Innovation E16
62009 Produktudvikling 1 - Materialelære for Proces & Innovation E16
62018 Design, brugere og etik E16
62033 Teknologi og Markedsføring E16
62035 Produktudvikling 3 - Praktisk produktudvikling E16
62036 PI semesterprojekt 3 - Brugercentreret sundheds- og velfærdsteknologisk innovation E16
62038 User Experience Design E16
62079 Grundlæggende Operations Management E16
62081 Materialelære E16
62087 Mekanik, statik, termodynamik og elektroteknik E16
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E16
62089 Integreret produktion (projekt 2) E16
62092 Grundlæggende statistik og lineær algebra E16
62093 Produktionsteknologi E16
62094 Driftsøkonomi og investering E16
62096 Informationsteknologi i Produktion E16
62100 Automation i Produktionen E16
62101 Operations Management og LEAN E16
62102 Kvantitativ kvalitetsstyring og analyse E16
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring E16
62107 Kvalitetstyring og GMP E16
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E16
62110 Virksomhedssystemer E16
62118 Organisation og Ledelse E16
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder E16
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E16
62130 Erhvervsjura E16
62132 Project Management E16
62133 Supply Chain Management & Design E16
62134 Strategisk Analyse og udvikling E16
62135 Quality Management E16
62138 Produktivitetsoptimering E16
62139 Videregående økonomistyring E16
62155 Matematik Basis 1 E16
62160 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 E16
62161 Erhvervsøkonomi E16
62162 Naturvidenskab Basis E16
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter E16
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 E16
62171 Afsætningsøkonomi E16
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 E16
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 E16
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 E16
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 E16
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E16
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer E16
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 E16
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 E16
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel E16
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi E16
62192 Fransk - Marketing E16
62194 Programmering E16
62195 Spansk - Marketing E16
62196 Tysk - Marketing E16
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk E16
62221 Marketing E16
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E16
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori E16
62246 Tysk i en international kontekst E16
62247 Spansk - i en international kontekst E16
62251 Kollektiv energiforsyning E16
62253 Anlægskonstruktioner E16
62254 Trafikanlæg og Klimatilpasning E16
62255 Stålkonstruktioner og Udførelse E16
62257 Konstruktioner i træ E16
62259 Bygningsmekanik 2 E16
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne E16
62316 Naturvidenskab 1 E16
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering E16
62326 NatMat A E16
62334 Trafikanlæg og Risikovurdering af jord og grundvandsforurening E16
62335 Betonkonstruktioner og udførelse E16
62336 Konstruktioner, klimaskærm og installationer E16
62337 Geoteknik og Fundering E16
62338 Organisation og udførelse E16
62361 Building Information Modeling E16
62365 Byggegruber E16
62371 Bæredygtig bygningsfornyelse E16
62373 Varmeteknik E16
62387 Klimatilpasning og spildevand E16
62390 Diplomingeniørprojekt B E16
62391 Trafik, transportplanlægning og jernbanebygning E16
62395 Halkonstruktioner og statisk ubestemte konstruktioner E16
62398 Varmeteknik og bygningsautomation (CTS) E16
62420 Informations Teknologi 1 E16
62422 Medicoteknik 1 E16
62441 Game Physics E16
62443 Datakommunikation E16
62482 Analyse og anvendelse af biomedicinske signaler. E16
62501 Linux server og netværk E16
62505 Introduktion til indlejrede systemer E16
62506 Digitalelektronik og diskret matematik E16
62507 Hardware-nær programmering E16
62519 Sikkerhed i IoT enheder og netværk E16
62520 Signalbehandling E16
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android E16
62528 Sikkerhed i IoT enheder og netværk m/projekt E16
62530 Netværkssikkerhed E16
62538 Netværkssikkerhed m/projekt E16
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer E16
62548 Indlejrede C/C++ smarte applikationer m/projekt E16
62549 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET E16
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E16
62567 Mobilapplikationsudvikling - Android E16
62570 Intelligente biler og mobile applikationer E16
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer E16
62576 Netværkspraktik F16
62581 IT og kommunikation E16
62583 Indlejrede trådløse systemer og sensorer E16
62584 Indlejrede systemer for smart cities - projekt E16
62585 3D-brilleteknologi og mobile enheder E16
62586 3D-brilleteknologi og mobile enheder m./ projekt E16
62589 Business Intelligence E16
62595 iOS Application Development with Swift E16
62598 Artificial Intelligence in Computer Games E16
62600 Produkter og Innovation E16
62602 Termodynamik for elektroingeniører E16
62603 Termodynamik med projekt E16
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg E16
62614 Advanced Engineering Dynamics E16
62618 Økonomi for ingeniører E16
62626 Computer Aided Design CAD2 E16
62634 Tekniske projekter A-Z E16
62635 Design af rørsystemer og pumper E16
62643 Svingningslære E16
62645 Modellering og Programmering E16
62657 Fluid Mekanik E16
62662 Industrial Design E16
62668 Statistik. Grundkursus. E16
62675 Mekanik E16
62676 Mekanik for Elektroingeniører E16
62683 Maskinkonstruktion E16
62691 Project Management E16
62692 Advanced Manufacturing E16
62694 Dynamik E16
62698 Materialer og fremstilling E16
62699 Produktudvikling E16
62700 Anlægsteknik og beskyttelse E16
62708 Højspænding E16
62714 Reguleringsteknik for Elektroingeniører E16
62732 Analog elektronik E16
62734 Datateknik og programmering E16
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi E16
62738 Digital signalbehandling E16
62741 Indledende Elektroteknik E16
62751 Digital elektronik + PLC E16
62752 Måling og styring med mikroprocessorer E16
62755 Effektelektronik E16
62760 Elforsyning 1 E16
62765 Vedvarende energi i elforsyningen E16
62770 Anvendt elteknik E16
62794 Videregående matematik for maskindiplomingeniører E16
62799 Geometriske operationer i plan og rum E16
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik E16
62896 Energilagring og Bæredygtighed E16
62904 Anvendt reguleringsteknik E16
62908 Teknologi i samspil med mennesker E16
62999 Innovation Pilot E16
KU028 Anvendt marin og ferskvands økologi E16