Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01007 Lineære og differentiable matematiske modeller
01035 Matematik 2
01227 Grafteori
01234 Differentialgeometri med anvendelser
01325 Matematik 4 Reel analyse
01405 Fejlrettende koder
01410 Kryptologi 1
01427 Avancerede emner i kryptologi
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse
01906 DiploMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører
01907 Diplomat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
01917 Diskret matematik og databaser for Diplom IT
01964 Matematik 2 for Diplom E
02102 Indledende Programmering
02105 Algoritmer og datastrukturer 1
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi
02138 Digital elektronik 1
02139 Digital elektronik 2
02141 Datalogisk modellering
02161 Software Engineering 1
02170 Databasesystemer
02180 Introduktion til kunstig intelligens
02204 Design af asynkrone kredsløb
02205 VLSI Design
02211 Videregående computerarkitektur
02220 Distribuerede systemer
02224 Tidstro systemer
02233 Netværkssikkerhed
02241 Robuste software systemer
02244 Sprog-baseret sikkerhed
02263 Formelle aspekter af software engineering
02281 Data-logik
02282 Algoritmer for store datamængder
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer
02291 System integration
02311 Digitalteknik
02318 Indledende programmering for diplom-E
02319 Videregående Programmering for Diplom-E
02323 Sandsynlighedsregning og statistik
02324 Videregående programmering
02325 Datakommunikation
02326 Algoritmer og datastrukturer
02333 Parallelle og tidstro systemer
02341 Modelbaseret softwareudvikling
02342 Distribuerede systemer
02343 CDIO-Projekt
02393 Programmering i C++
02402 Introduktion til statistik
02405 Sandsynlighedsregning
02411 Statistisk forsøgsplanlægning
02417 Tidsrækkeanalyse
02421 Stokastisk adaptiv regulering
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering
02435 Beslutningstagen under usikkerhed i el-markeder
02450 Introduktion til machine learning og datamodellering
02452 Systemer til behandling af audio-information
02460 Avanceret machine learning
02504 Computer Vision
02506 Videregående billedanalyse
02511 Indledende medicinsk billedanalyse
02526 Matematisk modellering
02564 Realtidsgrafik
02565 Computer animation og modellering
02576 Fysisk baseret rendering
02582 Computerintensiv dataanalyse
02593 Statistik
02601 Introduktion til numeriske algoritmer
02612 Optimering med bibetingelser
02616 Storskala modellering
02631 Indledende programmering med Matlab
02685 Scientific Computing for differentialligninger
02691 Datalogi
02693 Programmering
02806 Social data analyse og visualisering
02814 Agil udvikling af digitale medier
02827 Prototypeudvikling af mobile applikationer
10020 Fysik 1
10022 Fysik 1
10024 Fysik 1
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi
10034 Termodynamik og statistisk fysik
10044 Fysik 2
10102 Kvantemekanik
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi
10304 Eksperimentel overfladefysik
10305 Videregående faststoffysik
10307 Kvanteelektronik: Fysik og devices
10313 Magnetisme og magnetiske materialer
10346 Kontinuumsfysik
10355 Molekylær biofysik: Protein, struktur og dynamik
10356 Enkelt molekyle- og nanoskalaspektroskopi
10501 Moderne fysik
10508 Journal club om elektronstruktur
10914 Fysik 1
10916 Fysik 1
10917 Fysik 1
10931 Fysik 1
11022 Branddynamik
11031 Bygnings Informations Modellering (BIM)
11050 Superlette konstruktioner
11066 Bygningsrenovering og ombygning
11117 Solvarmeanlæg
11121 Termisk bygningsfysik
11127 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger
11129 Bæredygtig fjernvarme
11222 Indeklima
11311 Betonkonstruktioner
11342 Bærende konstruktioner 2
11352 Videregående stålkonstruktioner
11353 Videregående trækonstruktioner
11411 Geoteknik. Grundkursus
11427 Arktisk teknologi
11441 petrofysik og borehulslogs
11450 Grundkursus i vejbelægninger
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus
11465 Videregående geoteknik - konstruktion
11466 Avanceret bjergartsmekanik og tunneller
11562 Materialefysik for bygningsingeniører
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi
11701 Indledende bygningsdesign
11702 Bjælkeforsøg
11703 Digitale bygningsmodeller
11735 Materialelære
11738 Projektering af bygningsenergi
11739 Tekniske bygningsinstallationer
11742 Projektering og udførelse af bygninger
11743 Geoteknik
11746 Konstruktioner i beton
11819 Multikulturel projektledelse
11900 Bygningskomponentdesign
11921 Konstruktionselementer og deres virkemåde 2
11933 Systematisk CAD-projektering og visualisering
11947 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 2
11961 Konstruktionsdesign
11969 Valgfri projektopgave
11981 Integreret projekt i konstruktionsdesign
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign
11B13 Brandteknisk dimensionering
11B27 Komplekse bygninger
12102 Miljøtekniske processer
12121 Vandforsyning
12138 Videregående Miljøteknisk Mikrobiologi
12203 Fagprojekt - Bachelor i Miljøteknologi
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning
12237 Kemikalier i miljøet
12330 Forurenede grunde
12342 Usikkerhed og variabilitet i hydrologiske anvendelser
12343 Overfladevandshydrologi
12700 Hydraulik og miljøteknik
12911 Introduktion til god videnskab inden for miljøteknologi
13020 Kollektiv trafikplanlægning
13126 Baneprojektering og vedligeholdelse
13134 Avancerede Transportmodeller
13150 Transportøkonomi
13235 Planlægningsteori
13250 Avanceret planlægning og optimering af kollektiv transport
13400 Simulation i godstransport og logistik
13420 Grøn Transportlogistik
13432 Maritim logistik
13520 Kollektiv trafikplanlægning
13524 Jernbanetrafikteknik for diplomingeniører
13535 Statistisk modellering af trafik
13535 Statistisk modellering af trafik E13
13542 Trafiksikkerhed
13546 Intelligente transportsystemer
13560 Temaprojekt i trafik og transport
13832 Avancerede emner inden for strategisk kollektiv trafikplanlægning
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder
23258 Generel medicinsk mikrobiologi
23302 Fødevarekemi
23520 Design af fødevareproduktionssystemer
23715 Fødevareproduktionsprocesser
23921 Risikoanalyse og modellering
23932 Biologisk Kemi
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring
23981 Toksikologi
24102 Udvikling og produktion af vacciner
25303 Matematisk biologi
25305 Marin akvakultur
25316 Recirkulationssystemer til fiskeopdræt
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer
25327 Kemisk Oceanografi
25328 Matematisk økologisk modellering
26000 Almen kemi
26027 Grundlæggende kemi
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2)
26171 Almen kemi
26172 Almen Kemi for kemikere
26173 Uorganisk kemi
26201 Fysisk kemi 1
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne
26231 Fysisk Kemi 3
26271 Fysisk kemi
26316 Analyse og Kromatografi
26327 Småmolekyle- og proteinkrystallografi
26371 Uorganisk Kvalitativ Analyse (Laboratorieøvelser)
26400 Organisk kemi 1
26426 Introduktion til medicinalkemi
26428 Spektroskopi af organiske stoffer
26444 Organisk kemi 4
26471 Organisk kemi
26920 Videregående organisk syntese
27008 Biovidenskab
27022 Biokemi
27023 Eksperimentel biokemi
27034 Fermenteringsteknologi
27051 Anvendt biodiversitet
27270 Nye retninger og teknologier i molekylær medicinsk mikrobiologi
27322 Immunologi
27411 Biologisk dataanalyse og kemometri
27412 Mikrobiel kemi
27419 Systemmykologi
27611 Introduktion til bioinformatik
27615 Molekylær evolution
27617 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger
27619 Perl og Unix for bioinformatikere
27944 Bioteknologi og procesdesign
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer
28018 Kemisk og bioteknologisk produktion
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik
28025 Bio-procesteknik
28157 Procesdesign
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer
28212 Polymerkemi
28221 Teknisk Termodynamik
28270 Industriel Økologi
28322 Teknisk termodynamik
28350 Procesdesign: Principper og metoder
28352 Regulering og styring af kemiske processer
28415 Olie- og gasproduktion
28451 Optimerende drift af procesanlæg
28850 Quality by Design (QbD): Integration af produkt- og procesudvikling
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri
28871 Produktion af biobrændstoffer
30020 Elektronisk måling og instrumentering
30032 Elektroteknik
30080 Digital- og datateknik
30090 Digitale systemer
30120 Astrofysik
30140 Geofysik
30150 Matematiske og numeriske metoder i rum- og geofysik
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid
30320 Rumfartsinstrumentering
30340 Radar- og radiometersystemer
30530 Geografiske informationssystemer
30760 Inverse problemer i rum- og geofysik
31003 Elektriske kredsløb 2
31014 Studiecafé for Elektroteknologi for 1. og 2. semester
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi
31022 Analog elektronik
31036 Elektriske energisystemer
31037 Analog design
31236 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling
31240 Bygnings- og rumakustik
31245 Akustiske forhold på Roskilde festival
31260 Videregående akustik
31300 Reguleringsteknik 1
31301 Reguleringsteknik 1
31320 Robust og fejltolerant regulering
31324 Videregående emner i fejldiagnose og fejltolerant regulering
31351 Grundlæggende effektelektronik
31372 Hierarkiske og distribuerede automatiseringssystemer
31373 Automation, komponenter og systemer.
31388 Avancerede Autonome Robotter
31405 Trådløs kommunikation
31420 Mikrobølgeteknik
31428 Videregående elektromagnetisme
31521 Grundlæggende emner i biomekanik og biotransport
31547 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse
31566 Personlige bærbare sundhedsteknologier
31605 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid
31610 Anvendt signalbehandling
31632 Integreret analog elektronik 2
31742 Drift af elsystemet
31756 Højeffektelektronik
31770 Højspændingsteknik
31778 Emerging Energy Technologies
31782 Elektriske maskiner
33236 LabChip-1: Bio/kemiske mikrosystemer på chips
33250 Halvlederkomponenters teknologi
33253 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer
33281 Biomaterialer
33323 Nano-1: Introduktion til nanoteknologi
33334 Molekylær diagnostik
33621 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer
33902 Drug delivery
34020 Optik og Fotonik
34031 Anvendt matematik for fysikere
34051 Nanofotonik
34053 Numeriske metoder i fotonik
34129 Experimentelt kursus i optisk kommunikation
34150 Optiske kommunikationssystemer
34229 Fagprojekt - Bachelor i IT og Kommunikationsteknologi
34240 Datakompression
34241 Digital videoteknologi
34249 Synteseprojekt for telekommunikation
34290 Informationsteori
34310 Introduktion til kommunikationsteknologi
34341 Videregående datakommunikation
34342 Teletrafikteori
34343 Mobile backhaul net
34351 Access- og hjemmenet
34353 Optiske netværk
34354 Netværksmodellering og simulering
34357 Videregående telekommunikation
34358 Programmering af tjenester for næste generations net
34359 Software-defineret netværk
34430 Introduktion til biofotonik
41020 Produktanalyse og redesign
41030 Design af mekatronik
41045 Termodynamisk modellering
41065 Felter og strømninger
41078 Industriel design 2
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer
41106 Marin vandbygning 1
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1
41214 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse
41225 Ikke-lineær Bølgedynamik
41231 Bygningsmekanik
41235 Bygningsmekanik 2
41271 Skibsprojektering
41323 Videregående fluid mekanik
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling
41401 Energiteknik
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering
41421 Videregående Kraftværksteknik
41422 Videregående energiteknik
41431 Maskinteknisk termodynamik
41501 Styrkelære 1
41513 Maskinelementer
41514 Maskindynamik
41521 Videregående svingnings- og stabilitetslære
41532 Mekanik
41533 Dimensionering og styrke 1
41535 Dynamik
41540 Maskinkonstruktion
41542 Produkter og dokumentation
41562 Fluid Power - Oliehydraulik
41603 Konstruktion og problemløsning
41616 CAD
41617 Videregående CAD
41631 Innovation i produktudvikling
41632 Robust Design af Produkter og mekanismer
41642 Automatisering
41650 Materialelære
41655 Avanceret overfladeteknologi
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion
41665 Fysisk metallurgi: deformation og rekrystallisation
41681 Materialelære
41682 Korrosion og materialevalg
41683 Materialelære
41691 Ph.D. kursus om anvendelse af røntgendiffraktion i materialeforskning
41704 Procesteknik
41713 Produktionsteknologi og Produktionsstyring
41731 Geometrisk metrologi og maskintest
41732 Procesteknisk Tribologi – Modellering og Testning
41737 Plastdesign
41781 Produktionsteknologi, teori
41784 Procesteknik
41801 Fagprojekt
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering)
41860 Design af energianlæg
42021 Teknologianalyse
42042 Participatory design
42062 Arenaer og koncepter
42084 Design af arbejdssystemer
42090 Helhedsdesign af systemer
42091 Produkter og forbrug i hverdagen
42101 Introduktion til operationsanalyse
42105 Finansielle produkter
42106 Finansiel risikostyring
42136 Optimering af store problemer med dekomposition
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker
42253 Virtuelt byggeri- fra et management perspektiv
42273 Byplanlægning og bæredygtig byudvikling
42342 Bæredygtig produktion
42371 Design af lean produktions- og servicesystemer
42377 Livscyklusledelse i industrien
42415 Teknisk økonomi
42430 Projektledelse
42430 Projektledelse F12
42435 Virksomhedsstart
42459 Planning and Scheduling in Manufacturing and Services
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation
42543 Forandringsledelse
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori
42871 Planlægning og styring af byggeprojekter
42958 Produktionsstyring 2
46000 Introduktion til vindenergi
46310 Aeroelasticitet for vindmøller
46410 Fiberarmerede let-konstruktioner
46910 Ph.d.-kursus i avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus
47301 Brintenergi og brændselsceller
47303 Anvendt uorganisk kemi
47306 Fastoxidbrændselsceller og elektrolyse
62007 Bæredygtig produktudvikling
62008 Produktudvikling 2
62020 Business Intelligence
62021 Projektledelse
62022 Statistik
62023 Databasesystemer
62024 Semesterprojekt 2
62043 Innovations- og videnledelse
62045 Produktudvikling 4
62063 SME Innovation and intrapreneurship
62080 Differentialligninger
62081 Materialelære
62098 Statistics and Linear Algebra
62131 Marketing
62152 Matematik Basis-c
62161 Erhvervsøkonomi
62162 Naturvidenskab Basis
62163 Matematik og naturvidenskab 1
62170 Engelsk 2 - US Civics and Academic Writing 2
62171 Afsætningsøkonomi
62172 Fransk - Kultur og samfund 1
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 E13
62173 Matematik og naturvidenskab 2
62175 Spansk - Kultur og samfund 1
62176 Tysk - Kultur og samfund 1
62180 Engelsk 3 - UK Civics and Academic Writing 3
62182 Fransk - Kultur og samfund 2
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer
62185 Spansk- Kultur og samfund 2
62186 Tysk - Kultur og samfund 2
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel
62188 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, projektdel
62190 Engelsk 4 - Challenges of Global Business and Geopolitical Economics
62240 Engelsk 5 - Proficient Business Communication
62242 Fransk - Eksportteknologi
62243 Innovation af forretningskoncepter - projekt
62245 Spansk - Eksportteknologi
62246 Tysk - i en international kontekst
62311 Lavt Boligbyggeri
62313 Jord, Geologi Vand
62331 Erhvervsbyggeri
62332 Fundering og Anlægsteknik
62333 Projekt Større Byggeri
62342 Ledelse og Styring
62343 Projekt Infrastruktur
62364 Integreret konstruktionsdesign
62370 Bæredygtig udvikling og design
62374 Etagebyggeri
62392 Integreret Energidesign og Ventilation
62396 Jord, grundvand og vandforsyning
62402 Object oriented programmering 1
62450 Informations Teknologi 2
62452 Medicoteknik 2
62460 Kredsløbsteori og analog elektronik
62471 Distribuerede Systemer
62500 Lineær algebra og data mining
62502 Operating Systems and Embedded Linux
62503 Parallel Programming 4
62522 Mobil applikationsudvikling - Android
62533 Electronisk støj og analog modellering
62537 Linux Networking and Security
62539 Computer Netværk
62541 Network Security
62549 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET
62618 Økonomi for ingeniører
62664 Matematik 1
62666 Matematik 2
62667 Matematik 3
62675 Mechanics 1
62679 Project 1
62689 Thermodynamisk Modellering
62853 Termodynamik 2
62854 Termodynamik 3
62B01 Finansiel ledelse
62P27 Dynamisk projektledelse
62T04 Webteknologier
62T21 Avanceret database
62T30 Netværkssikkerhed
BBBF-T2-61-E13