Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01005 Matematik 1 E15
01017 Diskret matematik E15
01018 Diskret matematik 2: algebra E15
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi E15
01035 Matematik 2 E15
01409 Lightweight Cryptography E15
01415 Computational Discrete Mathematics E15
01418 Introduktion til partielle differentialligninger E15
01426 Kryptologi 2 E15
01527 Videregående grafteori E15
01605 Mathematical Modelling, Nonlinear Dynamics, Stochastic and Complex Systems E15
01617 Dynamiske systemer 1 E15
01715 Funktionalanalyse E15
01901 Basismat - Indledende matematik for diplomingeniører E15
01902 Videregående matematik for diplomingeniører E15
01904 Diskret matematik E15
01999 Geometriske operationer i plan og rum E15
02101 Indledende programmering E15
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E15
02121 Introduktion til softwareteknologi E15
02131 Indlejrede systemer E15
02138 Digital elektronik 1 E15
02155 Computerarkitektur E15
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering E15
02157 Funktionsprogrammering E15
02158 Parallelprogrammering E15
02159 Operativsystemer E15
02162 Software Engineering 2 E15
02190 IT-sikkerhed (Sundhed & IT) E15
02203 Design af digitale systemer E15
02209 Test af digitale systemer E15
02217 Design af aritmetiske processorer E15
02223 Fundamentale modeller for moderne indlejrede systemer E15
02228 Fejltolerante systemer E15
02232 Anvendt Kryptografi E15
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed E15
02239 Datasikkerhed E15
02242 Program analyse E15
02246 Model tjek E15
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer E15
02264 Kravspecifikation E15
02267 Software-udvikling af Webtjenester E15
02298 Præsentation og analytiske teknikker E15
02312 Indledende programmering E15
02315 Versionsstyring og testmetoder E15
02318 Indledende programmering for diplom-E E15
02321 Hardware/software programmering E15
02323 Introduktion til statistik E15
02332 Compilerteknik E15
02350 Windows Programming using C# and .Net E15
02368 OOAD E15
02393 Programmering i C++ E15
02402 Introduktion til statistik E15
02405 Sandsynlighedsregning E15
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 E15
02409 Multivariat statistik E15
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E15
02413 Statistisk kvalitetskontrol E15
02417 Tidsrækkeanalyse E15
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser E15
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E15
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E15
02429 Analyse af korrellerede data: Mixede lineære modeller E15
02450 Introduktion til machine learning og data mining E15
02451 Digital signalbehandling E15
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab E15
02457 Signalbehandling i ikke-lineære systemer E15
02458 Kognitiv modellering E15
02502 Billedanalyse E15
02505 Medicinsk billedanalyse E15
02515 Sundhedsteknologi E15
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E15
02561 Computer grafik E15
02562 Rendering - introduktion E15
02569 Lys & Materialer E15
02585 Beregninger på geometrisk data E15
02586 Statistisk Genetik E15
02593 Statistik E15
02601 Introduktion til numeriske algoritmer E15
02610 Optimering og datafitting E15
02619 Model prædiktiv regulering E15
02631 Introduktion til programmering og databehandling E15
02635 Programmering af matematisk software E15
02689 Videregående numeriske metoder til løsning af differentialligninger E15
02692 Introduktion til programmering og databehandling E15
02807 Beregningsmæssige Værktøjer til Store Datamængder E15
02809 UX Design Prototypeudviking E15
02823 Computerspil prototyper E15
02826 Lyddesign til digitale medier E15
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E15
10020 Fysik 1 E15
10022 Fysik 1 E15
10024 Fysik 1 E15
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E15
10033 Mekanik og fysisk modellering E15
10036 Elektromagnetisme for fysikere E15
10044 Fysik 2 E15
10050 Modelfysik E15
10052 Grundlæggende fysik og kemi E15
10112 Videregående kvantemekanik E15
10122 Statistisk fysik E15
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E15
10250 Elektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer E15
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E15
10333 Fysikken i vedvarende energi E15
10337 Teoretisk mikrofluidik E15
10347 Introduktion til biofysik E15
10380 Kvanteoptik E15
10400 Plasmafysik E15
10405 Relativitetsteori E15
10508 Journal club om elektronstruktur E15
10610 Teknologihistorie E15
10916 Fysik 1 E15
10935 Fysik 1 E15
11000 Ingeniørarbejde E15
11020 Brandsikkerhed i bygninger E15
11023 Konstruktionsbrandteknik E15
11034 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) E15
11035 Videregående BIM for bygningsdesign E15
11080 Videregående bygningsprojektering E15
11112 Bygningsinstallationer 1 E15
11115 Bygningsenergi og -installationer - Integreret design E15
11116 Energirigtigt byggeri E15
11122 Varme- og stoftransport i bygninger E15
11124 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger E15
11128 Udvikling af solenergianlæg E15
11141 Energi og indeklima E15
11142 Dagslys og belysning E15
11202 Mennesket og de fysiske omgivelser E15
11203 Introduktion til indeklima E15
11305 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden E15
11318 Stålkonstruktioner E15
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger E15
11341 Bærende konstruktioner 1 E15
11343 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner E15
11345 Bygningskonstruktioners modellering: plader, skiver og skaller E15
11347 Numerisk modellering af bærende konstruktioner: Plasticitet E15
11351 Videregående betonstyrkelære E15
11374 Jordskælvs- og vindteknik E15
11375 Brobygning E15
11418 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik E15
11420 Mineralske råstoffer E15
11427 Arktisk teknologi F15
11430 Videregående ingeniørgeologi: Jord og porrøse bjergarter E15
11440 Olie- og gas ressourcer E15
11451 Vejbefæstelser E15
11464 Videregående geoteknik - styrke og stivhed af jord E15
11563 Betonteknologi E15
11627 Numeriske beregningsmetoder i bygningsenergiteknik E15
11739 Tekniske bygningsinstallationer E15
11742 Projektering og udførelse af bygninger E15
11743 Geoteknik E15
11748 Konstruktioner i stål E15
11830 Mineralske ressourcer i Arktis: Miljøvurdering og -teknologier E15
11900 Bygningskomponentdesign E15
11900 Bygningskomponentdesign F15
11911 Konstruktionselementer og deres virkemåde 1 E15
11938 Konstruktionsudformning og beregning af stålkonstruktioner E15
11947 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 2 E15
11951 BIM og visuel kommunikation E15
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E15
11955 Byens rum, den store konstruktion E15
11970 valgfri projektopgave 2 E15
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele E15
11995 Designteori og metoder E15
11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering E15
12000 Vand og miljømanagement E15
12102 Miljøtekniske processer E15
12104 Modellering af miljøtekniske processer E15
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi E15
12131 Spildevandsrensning E15
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi E15
12139 Resource Engineering E15
12140 Integreret modellering af urban regnvandsafledning E15
12202 Miljø og bæredygtighed E15
12226 Luftforurening og miljøeffekter. E15
12233 Vandforurening E15
12240 Miljømanagement og etik Jan 16
12242 Global Miljømanagement E15
12330 Forurenede grunde F16
12333 Vandressourceforvaltning E15
12335 Grundvandsressourcer. E15
13000 Grundkursus i trafik og veje E15
13006 GIS og vejtrafikplanlægning E15
13106 GIS og vejtrafikplanlægning for kandidatstuderende E15
13133 Introduktion til Transportmodeller E15
13135 Diskrete valgmodeller E15
13141 Rutevalgsmodeller E15
13160 Trafiksikkerhed – analyse og modelling E15
13233 Beslutningsstøtte og risikoanalyse E15
13236 Bæredygtig transportvurdering E15
13240 Drift og ledelse af jernbaner E15
13301 Transport, Økonomi, Ledelse, Planlægning, Organisation og Politik E15
13437 Optimering af operationelle transportsystemer E15
13442 Rute- og distributionsplanlægning E15
13506 GIS og Vejtrafikplanlægning E15
13510 Vejtrafikteknik E15
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E15
23151 Aquatic Food Primary Production: Fishery and Aquaculture E15
23152 Aquatic Food Processing and Technology E15
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E15
23511 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi E15
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E15
23561 Avancerede metoder til kvalitetsanalyse af levnedsmidler og bio-produkter Jan 16
23711 Fødevareteknologi E15
23732 Ernæring E15
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E15
23902 Introduktion til fødevarer E15
23923 Fødevare mikrobiologi E15
23932 Biologisk Kemi E15
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring 15E
23962 Fødevareproduktion, råvarer og hygiejne E15
24001 Human fysiologi E15
25302 Fysisk Oceanografi E15
25311 Fiskerioceanografi E15
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer E15
25321 Fiskeernæring og bioenergetik E15
25325 Marine økosystemer under klimaforandring E15
25326 Fiskefysiologi i akvakultur E15
25328 Matematisk økologisk modellering E15
26000 Almen kemi E15
26005 Uorganisk kemi E15
26006 Uorganisk kemi for kemikere E15
26007 Illustreret uorganisk kemi E15
26027 Grundlæggende kemi E15
26050 Indledende kemi for biovidenskaberne E15
26171 Almen kemi E15
26173 Uorganisk kemi E15
26222 Fysisk kemi 2 E15
26236 Videregående fysisk kemi E15
26255 Computermodellering i kemi E15
26271 Fysisk kemi E15
26330 Faststofkemi (Uorganisk kemi 3) E14
26330 Faststofkemi (Uorganisk kemi 3) E15
26371 Uorganisk Kvalitativ Analyse (Laboratorieøvelser) E15
26372 Uorganisk kemi for Fødevareanalyse E15
26411 Organisk kemi 2 E15
26433 Organisk kemi 3 E15
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E15
26438 NMR spektroskopi E15
26471 Organisk kemi E15
27002 Biovidenskab E15
27004 Sundhed, sygdom og teknologi E15
27007 Bioteknologi og formidling E15
27026 Teoretisk molekylær mikrobiologi E15
27027 Øvelser i molekylær mikrobiologi E15
27040 Introduktion til Systembiologi E15
27230 Prokaryot cellebiologi E15
27250 Molekylær medicinsk mikrobiologi E15
27301 Videregående biokemi E15
27405 Cellefabrikker: Design, konstruktion og analyse E15
27430 Eukaryot cellebiologi og sygdom E15
27461 Mykoteknologi E15
27618 Kemoinformatik i lægemiddelforskning E15
27624 Python til bioinformatik E15
27633 Bioinformatik for It og Sundhed E15
27634 Bioinformatik 2 for It og Sundhed E15
27636 Metagenom og Mikrobiom Analyse E15
27641 Systembiologi E15
27689 Projektplanlægning og –styring i biotek- og farmaforskning (modul 1 og 2) E15
27828 Kemoinformatik i lægemiddelforskning E15
27944 Bioteknologi og procesdesign E15
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E15
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E15
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik E15
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E15
28140 Introduktion til reaktionsteknik E15
28150 Introduktion til procesregulering E15
28157 Procesdesign E15
28213 Polymerteknologi E15
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser E15
28242 Reaktionskinetik og katalyse E15
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser E15
28246 Anvendt enzymteknologi og kinetik E15
28247 Videregående enzymteknologi E15
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign E15
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi E15
28322 Teknisk termodynamik E15
28342 Reaktionsteknik E15
28352 Regulering og styring af kemiske processer E15
28361 Modelanalyse for kemiingeniører E15
28420 Separationsprocesser E15
28515 Forbedret olieindvinding E15
28530 Transportprocesser E15
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri E15
28870 Energi og bæredygtighed E15
28872 Bioraffinaderi E15
30032 Elektroteknik E15
30081 Digitalteknik E15
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E15
30130 Planetfysik E15
30200 Måleteknologi inden for rum- og geofysik E14
30200 Måleteknologi inden for rum- og geofysik E15
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E15
30300 Introduktion til satellitsystemer E15
30330 Billedanalyse på mikrodatamat E15
30350 Telemåling E15
30535 Sted-, tid-, og multimedia database systemer E15
30550 Satellitbaseret positionering E15
30560 Fysisk Geodæsi E15
31001 Elektriske kredsløb 1 E15
31013 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E15
31035 Anvendt elektromagnetisme E15
31200 Grundkursus i akustik og støj E15
31220 Elektroakustiske transducere og systemer E15
31230 Akustisk kommunikation E15
31241 Bygningsakustik E15
31265 Numerisk Akustik E15
31270 Strukturlyd E15
31300 Reguleringsteknik 1 E15
31310 Reguleringsteknik 2 E15
31340 Datamatbaseret regulering E15
31352 Effektelektronik 1 E15
31354 Kredsløbsteknologi og EMC E15
31363 Elteknik M E15
31380 Intelligente systemer E15
31383 Robotteknik E15
31400 Elektromagnetisme E15
31415 HF-kommunikationskredsløb E15
31430 Antenner E15
31501 Medicoteknik 1 E15
31531 Introduktion til matematisk modellering af biofysiske, biologiske og fysiologiske systemer E15
31540 Indledende medicinsk billeddannelse E15
31545 Medicinske billedsystemer E15
31560 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser E15
31590 Medikoteknisk produktudvikling E15
31606 Signaler og lineære systemer i diskret tid E15
31631 Integreret analog elektronik 1 E15
31730 Elforsyning, grundkursus E15
31750 Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer E15
31773 Transienter i elforsyningssystemer E15
31783 Integration af vindkraft i elsystemet E15
31786 Vindmøller elektrisk design E15
33206 Transport i nanostrukturer E15
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer E15
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi E15
33336 LabChip-2: Fysik i Lab-on-a-chip systems E15
33355 Mikro-2: MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS) E15
34032 Faststofoptik E15
34034 Anvendt fotonik E15
34052 Ikke-lineær optik E15
34057 Fabrikation af nanofotoniske komponenter E15
34220 Kodning i kommunikationssystemer Jan 16
34230 Digital kommunikation E15
34250 Avanceret billed- og videokodning E15
34251 Foldningskoder og iterative dekodningsmetoder Jan 16
34302 Ingeniørarbejde E15
34311 Introduktion til tele- og datanet E15
34330 Introduktion til mobilkommunikation E15
34345 Signalsystemer og teknologi for jernbaner E15
34350 Bredbåndsnet E15
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E15
34455 Optiske biosensorer E15
34540 Lysemitterende dioder og solceller til energianvendelser E15
34550 Bio-medicinsk optik E15
41000 Ingeniørarbejde E15
41010 Brugerorienteret design E15
41012 Visuel kommunikation E15
41015 Mekanik og materialer E15
41050 Produkt/service-systemer E15
41051 Produktliv og miljøforhold E15
41102 Strømningsmekanik 1 E15
41111 Strømningsmekanik 2 E15
41117 Marin vandbygning 2 E15
41129 Turbulensteori E15
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 E15
41203 Bygningsmekanik E15
41215 Skiver, plader og skaller E15
41216 Styrkeberegning af skibe E15
41221 Skibes fremdrivning og manøvrering E15
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner E15
41224 Lineær Bølgedynamik E15
41236 Bygningsmekanik E15
41275 Skibsoperationer E15
41291 Ikke-lineær modelling og analyse af konstruktioner og faste medier E15
41312 Fluid Mekanik E15
41319 Numerisk fluid mekanik E15
41342 Økobil E15
41344 Forbrændingsmotorer - Grundlæggende teori E15
41402 Simulering af termiske energisystemer E15
41420 Køleteknik E15
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E15
41515 Computerbaseret mekanismedynamik E15
41516 Anisotropi og fiberkompositter E15
41521 Videregående svingnings- og stabilitetslære F16
41525 FEM-Heavy (Programmering af Finite Element Metoden) E15
41526 Brudmekanik E15
41533 Dimensionering og styrke 1 E15
41534 Dimensionering og styrke 2 E15
41541 Fra idé til produkt - produktudvikling E15
41560 Svingningslære E15
41603 Konstruktion og problemløsning E15
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E15
41616 CAD E15
41617 Videregående CAD E15
41618 CAD for designingeniører E15
41628 Konceptualisering E15
41653 Korrosion (teori og teknologi) E15
41660 Praktisk overfladeteknologi E15
41661 Metallære E15
41664 Fysisk metallurgi: faseomdannelser i metaller og legeringer E15
41681 Materialelære E15
41683 Materialelære E15
41730 Industriel formgivning af metaller E15
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter E15
41736 Plastprocesser E15
41742 Introduktion til Mikromekanisk system design og produktion E15
41744 Præcisionsfremstillingsteknologier E15
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E15
41781 Produktionsteknologi, teori E15
41786 Plastteknologi E15
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering) E15
41814 Varmetransmission E15
41842 Køretøjsteknik E15
42002 Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer ved brug af operationsanalyse E15
42003 Energiøkonomi, -markeder og -politikker E15
42004 Feasibility-studier og systemvurdering af energiteknologier E15
42005 Mikro- og makroøkonomi E15
42011 Produkters brug og design E15
42071 Produktudvikling i en organisatorisk kontekst E15
42081 Iscenesættelse og co-creation E15
42085 Strategi, design og marked E15
42086 Avancerede Designmetoder E15
42101 Introduktion til operationsanalyse E15
42104 Introduktion til financial engineering E15
42111 Statisk og dynamisk optimering E15
42114 Heltalsprogrammering E15
42115 Netværksoptimering E15
42123 Finansiel optimering E15
42259 Facilities Management E15
42280 Intelligente og Forbundne Byer med Høj Livskvalitet E15
42349 Bæredygtighedsudfordringer I, systemtankegang E15
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E15
42376 Operations management i sundheds- og servicesystemer E15
42401 Introduktion til planlægning E15
42406 Introduktion til produktion E15
42415 Teknisk økonomi E15
42421 Ledelse og organisation E15
42430 Projektledelse F12
42433 Avanceret ledelse af ingeniør projekter, programmer og porteføljer E15
42435 Virksomhedsstart E15
42436 Kommercialisering af high tech koncepter,iværksætteri og videnskab i aktion E15
42451 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering E15
42457 Supply Chain Management E15
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation (TEMO) E15
42532 Strategi og planlægningsmetoder E15
42575 Teknologi og Innovationsledelse E15
42580 Ingeniørarbejde 1 E15
42582 Produktion og planlægning E15
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori E15
42631 Miljø og økonomi E15
42640 Socioteknisk design E15
42871 Planlægning og styring af byggeprojekter E15
46000 Introduktion til vindenergi F15
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E15
46211 Offshore vindenergi E15
46300 Vindkraft og aeroteknologi E15
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol E15
46400 Vindmøller og måleteknik E15
46420 Kompositmaterialer og fibre E15
47311 Analytisk billeddannelse af energimaterialer E15
47312 Eksperimentel elektrokemi E15
47316 Avancerede metoder til computersimuleringer af energimaterialer E15
47318 Avanceret kemi for ikke-kemikere E15
62004 Kreativitet og Innovation E15
62005 Objektorienteret analyse og design E15
62009 Produktudvikling 1 - Materialelære for Proces & Innovation E15
62013 Interaktive webløsninger E15
62015 Koncept og produkt kommunikation E15
62020 Business Intelligence E15
62033 Teknologi og Markedsføring E15
62035 Produktudvikling 3 - Praktisk produktudvikling E15
62036 PI semesterprojekt 3 - Brugercentreret innovation E15
62038 User Experience Design E15
62063 SME Innovation and intrapreneurship E15
62079 Grundlæggende Operations Management E15
62081 Materialelære E15
62087 Mekanik, statik, termodynamik og elektroteknik E15
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E15
62089 Integreret produktion (projekt 2) E15
62092 Grundlæggende statistik og lineær algebra E15
62093 Produktionsteknologi E15
62094 Driftsøkonomi og investering E15
62096 Informationsteknologi i Produktionen E15
62101 Operations Management og LEAN E15
62102 Statistik og kvalitetskontrol E15
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring E15
62107 Kvalitetstyring og GMP E15
62110 Virksomhedssystemer E15
62115 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E15
62130 Erhvervsjura E15
62131 Marketing E15
62132 Project Management E15
62134 Strategisk Analyse og udvikling E15
62135 Quality Management E15
62138 Produktivitetsoptimering E15
62139 Videregående økonomistyring E15
62140 Organisation og kvalitetsstyringssystemer E15
62160 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 E15
62161 Erhvervsøkonomi E15
62163 Matematik og naturvidenskab 1 Jan 16
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter E15
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 E15
62171 Afsætningsøkonomi E15
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 E15
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 E15
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 E15
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 E15
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E15
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer E15
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 E15
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 E15
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel E15
62188 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, projektdel Jan 16
62192 Fransk - Marketing E15
62194 Programmering E15
62195 Spansk - Marketing E15
62196 Tysk - Marketing E15
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E15
62242 Fransk - i en international kontekst E15
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori E15
62246 Tysk i en international kontekst E15
62247 Spansk - i en international kontekst E15
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne E15
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering E15
62330 Projektering af bygnings- og infrastrukturprojekter Jan 16
62334 Trafikanlæg og Risikovurdering af jord og grundvandsforurening E15
62335 Betonkonstruktioner og udførelse E15
62336 Konstruktioner, klimaskærm og installationer E15
62337 Geoteknik og Fundering E15
62338 Organisation og udførelse E15
62342 Ledelse og Styring E15
62343 Projekt Infrastruktur E15
62361 Building Information Modeling E15
62365 Byggegruber E15
62370 Bæredygtig udvikling og design, Sustainable DTU E15
62371 Bæredygtig bygningsfornyelse E15
62373 Varmeteknik E15
62375 Halkonstruktioner E15
62380 Diplomingeniørprojekt A E15
62387 Klimatilpasning og spildevand E15
62391 Trafik, transportplanlægning og jernbanebygning E15
62395 Halkonstruktioner og statisk ubestemte konstruktioner E15
62420 Informations Teknologi 1 E15
62422 Medicoteknik 1 E15
62441 Game Physics E15
62443 Datakommunikation E15
62480 Informations Teknologi 3 E15
62481 Kommunikation 1 E15
62482 Analyse og anvendelse af biomedicinske signaler. E15
62490 Digital signalbehandling og matematik 4 E15
62491 Interdisciplinary Project 4 E15
62492 Reguleringsteknik 4 E15
62500 Lineær algebra og data mining E15
62502 Operativ Systemer og Embedded Linux E15
62503 Parallel Programming 4 E15
62504 Tværfagligt project 4 E15
62505 Introduktion til indlejrede systemer E15
62506 Digitalelektronik og diskret matematik E15
62507 Hardware-nær programmering E15
62520 Signalbehandling E15
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android E15
62526 Artificial Intelligence in Computer Games E15
62532 Digital kommunikation and modulation E15
62536 Lineær Algebra og Adaptive Filtre E15
62537 Linux Networking and Security E15
62541 Netværkssikkerhed E15
62546 Switchmode Power Electronics E15
62549 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET E15
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E15
62562 Bæredygtig trådløs elektronik og IT E15
62570 Intelligente biler og mobile applikationer E15
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer E15
62599 Ellære E15
62600 Produkter og Innovation E15
62602 Termodynamik for elektroingeniører E15
62603 Termodynamik med projekt E15
62612 Anvendt reguleringsteknik E15
62614 Advanced Engineering Dynamics E15
62618 Økonomi for ingeniører E15
62626 Computer Aided Design CAD2 E15
62629 Varmetransmission E15
62630 Individuelt Projekt in Mekanisk Engineering E15
62643 Svingningslære E15
62645 Modellering og Programmering E15
62647 Plastics Design E15
62662 Industrial Design E15
62663 Produkt Design E15
62667 Matematik 3 E15
62668 Statistik. Grundkursus. E15
62673 Mekanisk design 2 E15
62675 Mekanik E15
62676 Mekanik for Elektroingeniører E15
62682 Projekt 4 E15
62691 Project Management E15
62692 Advanced Manufacturing E15
62694 Dynamik E15
62699 Produktudvikling E15
62714 Reguleringsteknik for Elektroingeniører E15
62732 Analog elektronik E15
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jan 16
62734 Datateknik og programmering E15
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi E15
62738 Digital signalbehandling E15
62741 Indledende Elektroteknik E15
62751 Digital elektronik + PLC E15
62752 Måling og styring med mikroprocessorer E15
62755 Effektelektronik E15
62760 Elforsyning 1 E15
62770 Anvendt elteknik E15
62799 Geometriske operationer i plan og rum E15
62896 Energilagring og Bæredygtighed E15
62B01 Finansiel ledelse E15